ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Το δίκτυο Μεσόγειος SOS είναι μια μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της πριν από είκοσι χρόνια στην Ελλάδα. Αντικείμενο της δράσης της αποτελούν κυρίως οι υδατικοί πόροι, το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Η λειτουργία της και η πραγμάτωση των προγραμμάτων της βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ομάδες εθελοντών με διαφορετικές αρμοδιότητες. Ένα μικρό ποσοστό των στελεχών αυτού του οργανισμού είναι μόνιμο και γύρω από αυτό συντονίζονται οι εθελοντικές ομάδες. Αυτές απαρτίζονται κυρίως από εθελοντές διάφορων ηλικιών και μορφωτικού επιπέδου, ο αριθμός των οποίων όμως έχει αρχίσει να περιορίζεται λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει στις μέρες μας.

Στο παρελθόν υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός εθελοντών που ενεργούσε συστηματικά, το τελευταίο διάστημα όμως λόγω προσωπικών ή οικονομικών απαιτήσεων οι εθελοντές δεν ανταποκρίνονται τόσο όσο θα έπρεπε. Για τον λόγο αυτό ο οργανισμός Μεσόγειος SOS δίνει κίνητρα σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να ενδυναμώσει αυτό το αίσθημα του εθελοντισμού. Πέρα από το φιλικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να εργαστούν οι εθελοντές, παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ή πρακτικής εφαρμογής των δεξιοτήτων που ένας εθελοντής διαθέτει.

Επίσης, η ηθική ικανοποίηση η οποία ούτως ή άλλως πηγάζει από αυτή την έννοια αποτελεί ένα άλλο βασικό κίνητρο. Όσον αφορά στην πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων ενός εθελοντή αναφερόμαστε κυρίως στις αρμοδιότητες που αυτός μπορεί να έχει α) στη γραμματειακή υποστήριξη, β) στο μεταφραστικό τμήμα, γ) στη διοργάνωση εκδηλώσεων, δ) στους καθαρισμούς των ακτών, ε) στα καλοκαιρινά εθελοντικά προγράμματα. Προς την κατεύθυνση του θετικού εργασιακού περιβάλλοντος συμβάλει κατά πολύ η επικοινωνία που έχουν οι εθελοντές μεταξύ τους μια φορά τον μήνα. Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης ανταλλάζουν απόψεις, καταθέτουν ιδέες και προβληματισμούς ή εφιστούν την προσοχή σε ανάγκες που προκύπτουν.

Ψυχή του οργανισμού αποδεικνύονται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εθελοντές επειδή ακολουθούν πιστά και με ευσυνειδησία το όραμα για ένα καθαρότερο περιβάλλον, για ακτές κατάλληλες για όλους και για έναν υδάτινο κόσμο που θα μπορεί να υποστηρίξει όλους τους οργανισμούς, τόσο τους αμφίβιους όσο και τους θαλάσσιους.    

 Επιμέλεια,

Ευγενία Κιντή

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s